หน้าแรก

 

:
ชื่อผู้วิจัย ชื่อวิจัย วันที่เอกสาร เผยแพร่โดย หมวดหมู่  
นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย 16/10/2019 รุ่งอรุณ นนทะโคตร งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นายปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 24/10/2019 ปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร บทความวิจัย ไฟล์เอกสาร
นางเบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ การบริหารจัดการงานวิชาการแบบ “BENCHALAKE” โมเดล ภายใต้ศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 01/11/2019 ปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร บทความวิจัย ไฟล์เอกสาร
นายกฤษฏ์ ภัทรนุกูลกิจ รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 5 สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 01/11/2019 ปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร บทความวิจัย ไฟล์เอกสาร
Total 6 entries