หน้าแรก

การปฏิบัติอัตราจังหวะของดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมีเดียในการสอนเรื่องอัตราจังหวะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ