หน้าแรก

 

:
ชื่อผู้วิจัย ชื่อวิจัย วันที่เอกสาร เผยแพร่โดย หมวดหมู่  
นางรุ่งอรุณ นนทะโคตร การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย 16/10/2019 ปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราพร ปะนะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค 5W1H เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 23/03/2020 ปัฐฏิพนธ์ นนทะโคตร งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นายอัครกิตติ์ ณธีอัครพัฒน์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคTGTเรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศ 15/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นายกญพัทธ์ ศรีคราม การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นม.4/2 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน 18/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นายกญพัทธ์ ศรีคราม ส่งเสริมทักษะการค้นคว้าความรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นม.4 18/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นางพิชญ์สินี ชาวประสา การแก้ปัญหาขาดความสนใจเรียนวิชาบรรณารักษศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 4/10 18/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
ว่าที่ร้อยเอกเกียรติศักดิ์ ค การลดมลพิษอากาศด้วยเครื่องกรองอากาศ-ลดฝุ่น PM 2.5 18/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นางสาวเบญจอนงค์ โคตรนรินทร์ การพัฒนาวินัยด้านความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 18/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นางสาวสิริญญา บาลธนะจักร์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ว30222 ปริมาณสารสัมพันธ์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องสูตรอย่างง่าย 19/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นางพักตร์วิภา พาเบ้า การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เสริมด้วยเทคนิคการจัดแผนผังมโนทั 19/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นางสาววัชรา หงษ์เวียง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องสารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดกิจกรรมก 19/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นายเทวสิทธิ์ วงศ์วรวิโรจน์ การปฏิบัติอัตราจังหวะของดนตรีสากลโดยใช้สื่อมัลติมีเดียในการสอนเรื่องอัตราจังหวะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ 19/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นางสาวปวิตา ดรหลักคำ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 19/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
นายวีรชัย ทิพยอาสน์ การพัฒนาทักษะในด้านการอ่านโน้ตสากลเพื่อส่งผลต่อการปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด ระดับชั้นมัธยมศึกษาป 19/01/2021 ผู้ดูแลระบบ งานวิจัย ไฟล์เอกสาร
Total 48 entries